บริการทางการแพทย์

คลินิกสุขภาพเด็กดี

       การพบแพทย์ตามนัดในคลินิกสุขภาพเด็กดีเป็นระยะ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกรักเจริญเติบโตสมวัย พัฒนาการต่างๆก้าวหน้าไปอย่างเหมาะสม โดยมีการให้บริการที่หลากหลายตรงกับแต่ละช่วงวัย ได้แก่ ตรวจติดตามการเจริญเติบโตและพัฒนาการ การรับวัคซีน การตรวจคัดกรองโรคและความผิดปกติทางพัฒนาการ การให้คำแนะนำในการเลี้ยงดู ฯลฯโดยกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934767-8 , Call center 053-936900-1

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา