ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. วัชรี ตันติประภาสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทารกแรกเกิด
    ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 08:00-08:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-12:00 PED/กุมาร
09:00-09:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
10:00-10:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
11:00-11:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
12:00-12:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
14:00-15:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-15:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
อังคาร 08:00-08:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-09:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
10:00-10:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
11:00-11:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
12:00-12:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
14:00-14:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
15:00-15:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
พุธ 08:00-08:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-12:00 PED/กุมาร
09:00-09:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
10:00-10:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
11:00-11:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
12:00-12:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:30-16:00 PED/กุมาร
14:00-14:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
15:00-15:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
พฤหัสบดี 08:00-08:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-09:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-11:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
12:00-12:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:30-16:00 PED/กุมาร
14:00-14:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
15:00-15:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
ศุกร์ 08:00-08:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-09:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
10:00-10:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
11:00-11:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
12:00-12:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 PED/กุมาร
14:00-14:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
14:00-14:59 PED/กุมาร
14:00-14:29 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:30-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-15:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
15:00-16:00 PED/กุมาร
15:00-15:29 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:30-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
17:00-17:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
18:00-19:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
เสาร์ 08:00-08:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-09:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
10:00-10:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
11:00-11:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
12:00-12:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
14:00-14:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
14:00-14:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
15:00-15:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
15:00-16:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
อาทิตย์ 08:00-08:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-09:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
09:00-09:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
10:00-10:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
10:00-10:59 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
11:00-11:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
11:00-12:00 Well Baby-Excellence ชั้น5 (คลีนิกสุขภาพเด็กดี)
12:00-12:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
13:00-13:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
14:00-14:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12
15:00-15:59 Nursery Room/ห้องทารกแรกเกิด ชั้น 12

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา