ห้องพักผู้ป่วยและอัตราค่าบริการ

ห้อง Deluxe Private
อาคาร :
เฉลิมพระบารมี
ค่าห้อง :
1,600
ค่าบริการทางการแพทย์ :
700
ค่าบริการทางการพยาบาล :
500

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


ห้อง Standard Private
อาคาร :
เฉลิมพระบารมี
ค่าห้อง :
1,400
ค่าบริการทางการแพทย์ :
700
ค่าบริการทางการพยาบาล :
500

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


ห้อง Standard Private Room (T1)
อาคาร :
เฉลิมพระบารมี
ค่าห้อง :
2,100
ค่าบริการทางการแพทย์ :
700
ค่าบริการทางการพยาบาล :
500

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


ห้อง Superior Private
อาคาร :
ศรีพัฒน์
ค่าห้อง :
2,000
ค่าบริการทางการแพทย์ :
700
ค่าบริการทางการพยาบาล :
500

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


ห้อง Superior Private (T)
อาคาร :
ศรีพัฒน์
ค่าห้อง :
2,500
ค่าบริการทางการแพทย์ :
700
ค่าบริการทางการพยาบาล :
500

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


ห้อง Deluxe Private
อาคาร :
ศรีพัฒน์
ค่าห้อง :
1,600
ค่าบริการทางการแพทย์ :
700
ค่าบริการทางการพยาบาล :
500

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


ห้อง Standard Private
อาคาร :
ศรีพัฒน์
ค่าห้อง :
1,400
ค่าบริการทางการแพทย์ :
700
ค่าบริการทางการพยาบาล :
500

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


หอผู้ป่วยวิกฤต (ICU)
อาคาร :
ศรีพัฒน์
ค่าห้อง :
1,800
ค่าบริการทางการแพทย์ :
1,100
ค่าบริการทางการพยาบาล :
800

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1


หอผู้ป่วยกึ่งวิกฤต (Sub ICU)
อาคาร :
ศรีพัฒน์
ค่าห้อง :
1,200
ค่าบริการทางการแพทย์ :
800
ค่าบริการทางการพยาบาล :
800

ราคานี้ไม่รวมค่าอาหาร วันละ 255 บาท (มื้อละ 85 บาท)
ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่หมายเลข 0-5393-6900-1