นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัว


ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ("ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ") มุ่งมั่นที่จะปกป้องความเป็นส่วนตัวของท่าน ซึ่งข้อมูลต่อไปนี้คือแนวทางที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ในระหว่างการเยี่ยมชมเว็บไซต์ https://sriphat.med.cmu.ac.th หรือใช้แอพพลิเคชั่นของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ หรือร้องขอการบริการจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้รวมถึงข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวกับตัวท่านโดยเป็นการส่งต่อมาจากบุคคลที่สาม1. การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1.1 ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ในกรณีที่ท่านเป็นผู้ให้ข้อมูลกับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ หรือร้องขอการบริการจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ผ่านช่องทางเว็บไซต์ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ หรือ ช่องทางอื่นใดของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เช่น การนัดหมายแพทย์ การทำธุรกรรมแบบออนไลน์ การ สมัครรับจดหมายข่าว หรือบริการอื่นๆ


1.2 ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากบุคคลที่สาม เช่น โรงพยาบาลใน เครือข่าย ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่ายหรือผู้ให้บริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ หน่วยงาน ภาครัฐ2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เก็บรวบรวม

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เก็บรวบรวมจากท่านจะขึ้นอยู่กับสถานการณ์ของการเก็บรวบรวมและประเภทของบริการที่ท่านร้องขอจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกนำมาใช้เพื่อให้การทำธุรกรรมออนไลน์หรือออฟไลน์ หรือบริการที่ได้รับการร้องขอเสร็จสมบูรณ์ ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เก็บรวบรวมโดยตรงจากท่าน หรือจากบุคคลที่สาม มีดังนี้
• ข้อมูลระบุตัวตน เช่น ชื่อ ภาพถ่าย เพศ วันเดือนปีเกิดหนังสือเดินทาง หมายเลขบัตรประชาชน ข้อมูลบัตรประกันสุขภาพ/อุบัติเหตุ หรือหมายเลขที่สามารถระบุตัวตนอื่นๆ
• ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
• ข้อมูลการชำระเงิน เช่น ข้อมูลการเรียกเก็บเงิน, รายละเอียดบัญชีธนาคาร
• ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการเกี่ยวกับห้องพัก อาหาร โรงแรม และบริการเสริมอื่นๆ
• ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
• ข้อมูลสถิติ เช่น จำนวนผู้ป่วย และการเข้าชมเว็บไซต์
• ข้อมูลจากการเข้าใช้เว็บไซต์ของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เช่น IP Address, Cookies, Online Appointment System
• ข้อมูลด้านสุขภาพ รายงานที่เกี่ยวกับสุขภาพกาย และสุขภาพจิต การดูแลสุขภาพของท่าน ผลการทดสอบจากห้องทดลอง และการวินิจฉัย
• ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการใช้ยาและการแพ้ยาของท่าน
• ข้อมูล Feedback และผลการรักษาที่ท่านให้ไว้
ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะไม่เก็บและใช้ข้อมูลที่มีความละเอียดอ่อนของท่าน เช่น เชื้อชาติ ความเชื่อทางศาสนา ประวัติอาชญากรรม เว้นแต่เป็นไปตามที่ข้อบังคับและกฎหมายกำหนด หรือโดยความยินยอมของท่าน3. การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ อาจใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
• จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
• นัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล
• การประสานงานและส่งต่อข้อมูลให้กับโรงพยาบาลอื่นๆ ซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วย มีความสะดวกรวดเร็วขึ้น
• การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย
• ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ หรือการเสนอความช่วยเหลือจากศูนย์ศรีพัฒน์ฯ
• อำนวยความสะดวกและนำเสนอรายการสิทธิประโยชน์ต่างๆ แก่
• จุดประสงค์ด้านการตลาด การส่งเสริมการขาย และการลูกค้าสัมพันธ์ เช่น การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่น ผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร
• เพื่อเป็นช่องทางในการสื่อสาร ตอบคำถาม หรือตอบสนองข้อร้องเรียน เช่น การเรียกร้องสัมภาระหรือความสูญหายใดๆ
• สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด และวิเคราะห์ทางสถิติ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ
• วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้อง การขอคืนเงิน
• รักษาความปลอดภัย รวมถึงความปลอดภัยขณะพักรักษาอยู่ในโรงพยาบาล
• ปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาล
• ปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อกำหนด ระเบียบ ข้อบังคับ หรือการร้องขอใดๆจากหน่วยงานภาครัฐ เช่น การปฏิบัติตามหมายเรียกพยาน หรือคำสั่งศาล หรือการร้องขออื่นๆที่ถูกต้องตามกฎหมาย
• วัตถุประสงค์อื่นๆที่สนับสนุนการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ข้างต้น หรือที่ได้รับความยินยอมจากท่านเป็นครั้งคราว4. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ อาจเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลที่สาม ซึ่งอาจตั้งอยู่ภายในหรือนอกประเทศไทย โดยศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะดำเนินตามมาตรการที่จำเป็นและเหมาะสม หรือเป็นไปตามข้อบังคับและกฎหมาย เพื่อวัตถุประสงค์ที่ตามระบุไว้ข้างต้น ให้แก่
• โรงพยาบาลที่รับการส่งต่อผู้ป่วย ธุรกิจคู่ค้า และธุรกิจพันธมิตร
• บริษัทในเครือ ตัวแทน ผู้ให้บริการ หรือคู่ค้าที่ให้บริการแก่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ หรือดำเนินการใดๆในฐานะตัวแทนของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เช่น ผู้ให้บริการด้าน IT
• หุ้นส่วนทางธุรกิจ เช่น โรงแรม บริษัทรถเช่า บริษัทประกัน พันธมิตรที่เข้าร่วมรายการโปรแกรมสะสมคะแนนและสิทธิประโยชน์ และบริษัทอื่นๆที่เกี่ยวข้องในการให้บริการลูกค้า หรือตอบสนองความต้องการของลูกค้า
• ธนาคาร และผู้ให้บริการชำระเงิน เช่น บริษัทบัตรเครดิต หรือเดบิต
• เจ้าหน้าที่รักษาความมั่นคงและความปลอดภัย
• หน่วยงานตรวจคนเข้าเมือง และหน่วยงานศุลกากร
• หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล และหน่วยงานอื่นๆ ตามที่กฎหมายอนุญาต หรือกำหนดไว้5. การเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม

เว็บไซต์และแอพพลิเคชั่นบนมือถือของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ อาจมีลิงก์เชื่อมไปยังเว็บไซต์บุคคลที่สาม หากท่านไปตามลิงค์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลที่สาม โปรดทราบว่า ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลที่สามดังกล่าว เนื่องจากอยู่นอกการควบคุมของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ กรุณาตรวจสอบว่าท่านพอใจกับนโยบายความเป็นส่วนตัวของแต่ละเว็บไซต์ที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน6. การเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล และความปลอดภัย

1. ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะถูกเก็บรักษาไว้นานเท่าที่จำเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ต่างๆที่อธิบาย ไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้หรือภายใต้ข้อบังคับของกฎหมาย หรือเพื่อการดำเนินการทางกฎหมาย
2. ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จะใช้มาตรการทางเทคนิค และการบริหารจัดการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ เก็บรวบรวม7. การเข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล

ท่านสามารถร้องขอการเข้าถึงหรือขอให้อัพเดตและแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน รวมถึงสิทธิอื่นใดตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ใช้บังคับ ตัวอย่างเช่น ขอสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือขอให้ระงับการใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กรณีเห็นว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกนำไปใช้เกินขอบเขตวัตถุประสงค์การใช้งานที่แจ้งให้ทราบข้างต้น หรือไม่ได้รับความยินยอมจากท่านคำร้องในการเข้าถึง หรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้นต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมแนบสำเนาหลักฐานเพื่อแสดงตัวตน ได้แก่
• ชื่อ สกุล เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน / เลขหนังสือเดินทาง
• เรื่องที่ต้องการติดต่อสอบถาม รายละเอียดของข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
• เบอร์โทรและที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ รวมทั้งที่อยู่สำหรับการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ( E-mail)ของท่าน8. ช่องทางการติดต่อ

ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110/392 อาคารศรีพัฒน์ ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200 เบอร์โทรศัพท์ 053-936900 หรือ 053-936901 เบอร์โทรสาร 053-9366349. การเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัว

ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ อาจทบทวนและเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของการให้บริการและการดำเนินงานของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นจากท่าน รวมถึงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยนโยบายเวอร์ชั่นล่าสุดจะประกาศบนเว็บไซต์ของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ที่ https://sriphat.med.cmu.ac.th เพื่อให้ท่านทราบแนวทางที่ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ ใช้ในการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ.2565