ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. นงลักษณ์ บุญชูดวงสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • พัฒนาการเด็ก
  • ฉีดวัคซีนเด็ก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2009

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมสาขากุมารเวชศาสตร์
  • วุฒิบัตรวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาพัฒนาการและพฤติกรรม
  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ทางเพศ
  • วุฒิบัตรเพศวิทยาคลินิก

การศึกษาหลังปริญญา

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขากุมารเวชศาสตร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ปัญหาพัฒนาการและพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่น

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ