บริการทางการแพทย์

คลินิกสูตินรีเวช

       ให้บริการด้านการวินิจฉัยการรักษาทางสูติ-นรีเวชกรรม และการผ่าตัดเฉพาะสำหรับสุภาพสตรีอย่างครบวงจร แบบองค์รวม โดยสูตินรีแพทย์ผู้มีประสบการณ์เฉพาะทางในสาขาต่าง ๆ และพยาบาลวิชาชีพคอยให้คำปรึกษา ใช้กระบวนการพยาบาลตามมาตรฐานวิชาชีพ   คลอบคลุมการดูแล รักษา ป้องกันโรค ส่งเสริมสุขภาพและการฟื้นฟูสภาพ เพื่อให้คุณผู้หญิงที่มารับบริการปลอดภัยได้รับบริการที่เหมาะสม รวดเร็ว โดยให้บริการสุภาพสตรีทุกช่วงวัย


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936830, Call center 053-936900-1

พบกับผู้เชี่ยวชาญของเรา