ค้นหาแพทย์

พญ. ณัฐนิตา มัทวานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มีบุตรยาก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การศึกษาหลังปริญญา

  • ปริญญาโทด้านตัวอ่อนมนุษย์ University of Oxford

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ภาวะมีบุตรยาก
  • เด็กหลอดแก้ว
  • การใช้ยาฮอร์โมน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 11:00-11:59 OBGYN/สูตินรีเวช
12:00-13:00 OBGYN/สูตินรีเวช
อาทิตย์ 13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-14:59 OBGYN/สูตินรีเวช
15:00-16:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
09 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
09 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
09 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
11 พฤษภาคม 2564 11:00 - 11:59
11 พฤษภาคม 2564 12:00 - 13:00
18 พฤษภาคม 2564 11:00 - 11:59
18 พฤษภาคม 2564 12:00 - 13:00
25 พฤษภาคม 2564 11:00 - 11:59
25 พฤษภาคม 2564 12:00 - 13:00