ค้นหาแพทย์

พญ. ณัฐนิตา มัทวานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มีบุตรยาก

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สูตินรีเวช มหาวิทยาลัยเชียงใหม เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม

การศึกษาหลังปริญญา

  • ปริญญาโทด้านตัวอ่อนมนุษย์ University of Oxford

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ภาวะมีบุตรยาก
  • เด็กหลอดแก้ว
  • การใช้ยาฮอร์โมน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 13:00 - 16:00 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
07 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์
28 เมษายน 2567 คลินิกสูตินรีเวช ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์