ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ทวิวัน พันธศรีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มีบุตรยาก
  • วัยทอง

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • สาขาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุสาขาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การศึกษาหลังปริญญา

  • ปริญญาโทวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ The University of Adelaide, Australia

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ปัญหาทางสูติ-นรีเวช ฮอร์โมน มีบุตรยาก ผ่าตัดผ่านกล้อง วัยทองและวางแผนครอบครัว

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ