ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. จารุวรรณ แซ่เต็งสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • มะเร็งนรีเวช

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 10:00-10:59 OBGYN/สูตินรีเวช
11:00-11:59 OBGYN/สูตินรีเวช
12:00-12:59 OBGYN/สูตินรีเวช
13:00-13:59 OBGYN/สูตินรีเวช
14:00-15:00 OBGYN/สูตินรีเวช

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
01 พฤษภาคม 2564 11:00 - 11:59
01 พฤษภาคม 2564 12:00 - 12:59
01 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
01 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00
08 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
08 พฤษภาคม 2564 11:00 - 11:59
08 พฤษภาคม 2564 12:00 - 12:59
08 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
08 พฤษภาคม 2564 14:00 - 15:00