บริการทางการแพทย์

คลินิกอายุรกรรม

        เราให้บริการตรวจ เพื่อส่งเสริม ป้องกัน รักษา ฟื้นฟู และให้การดูแลสุขภาพในทุกอวัยวะของร่างกาย โดยอาจารย์แพทย์ทั่วไปและแพทย์เฉพาะทางที่เชี่ยวชาญในการรักษา


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658