ค้นหาแพทย์

พญ. กวิสรา กระแสเวสสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมทั่วไป
  • โรคติดเชื้อ

ภาษา

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

การศึกษาหลังปริญญา

  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์ทั่วไป
  • วุฒิบัตรอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อและเวชาศาสตร์เขตร้อน

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคติดเชื้อ HIV COVID-19 โรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00 - 11:59 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 17:00 - 19:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ