ค้นหาแพทย์

พญ. วณิชชา กัมทรทิพย์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

วุฒิบัตร

  • แพทย์เฉพาะทางสาขาอายุรศาสตร์
  • แพทย์เฉพาะทางอนุสาขาโรคข้อและรูมาติสซั่ม

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 18:59 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ