ค้นหาแพทย์

นพ. ภูมิ ณรงค์เกียรติคุณสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • อายุรกรรมทั่วไป
  • โรคไต

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ 1 แพทยศาสตร์/ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 2557

วุฒิบัตร

  • อายุรแพทย์ทั่วไป
  • อายุรแพทย์โรคไต

การศึกษาหลังปริญญา

  • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคไตเรื้อรัง
  • โรคไตอักเสบ
  • โรคไตที่เกิดจากเบาหวาน

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ