ค้นหาแพทย์

ดร.พญ. ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • อายุรกรรมทั่วไป
 • โรคมะเร็ง

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2009
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2021

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

การศึกษาหลังปริญญา

 • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • โรคทั่วไปทางอายุรกรรม
 • โรคมะเร็ง
 • การรักษาด้วยเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ภูมิคุ้มกันบำบัด
 • การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • การป้องกันและตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00 - 14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 10:00 - 14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 10:00 - 14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 10:00 - 13:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 10:00 - 14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 10:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
05 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
06 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
15 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
20 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์