ค้นหาแพทย์

ดร.พญ. ทรงภรณ์ โอฬารรัตนชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • โรคมะเร็ง , อายุรกรรมทั่วไป

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต(เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2009
 • ปริญญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการระบาดคลินิก (หลักสูตรนานาชาติ) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 2021

วุฒิบัตร

 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์ แพทยสภา
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาอายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • โรคทั่วไปทางอายุรกรรม
 • โรคมะเร็ง
 • การรักษาด้วยเคมีบำบัด ยามุ่งเป้า ภูมิคุ้มกันบำบัด
 • การตรวจหาความผิดปกติทางพันธุกรรมเกี่ยวกับโรคมะเร็ง
 • การป้องกันและตรวจคัดกรองโรคมะเร็ง

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00-12:00/13:00-14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 10:00-12:00/13:00-14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 10:00-12:00/13:00-14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 10:00 - 13:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 10:00-12:00/13:00-14:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
10:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
04 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
11 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18 มีนาคม 2566 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์