ประวัติความเป็นมา

           เดิมศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเห็น ชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ให้เป็น องค์กรในกํากับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกํากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่29 มิถุนายน 2539 โดยจัดตังเป็น “ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

           ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลียนชื่อเป็น “สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2540 และลงนามในประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540 เมื่อวันที 18 กรกฎาคม 2540

           ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบราชการ มีการปรับ โครงสร้างองค์กรและการบริหารงานใหม่ สถานบริการสุขภาพพิเศษจึงได้เปลียนชื่อเป็น “ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่30 ธันวาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน