ประวัติความเป็นมา

           เดิมศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับความเห็นชอบและอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เป็นองค์กรในกํากับของมหาวิทยาลัย ภายใต้การกํากับดูแลของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2539 โดยจัดตั้งเป็น “ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

           ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “สถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” ตามมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 3/2540 และลงนามในประกาศระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ว่าด้วยสถานบริการสุขภาพพิเศษ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2540 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2540

           ต่อมาเมื่อมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ออกนอกระบบราชการมีการปรับโครงสร้างองค์กรและการบริหารงานใหม่ สถานบริการสุขภาพพิเศษจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็น “ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่” โดยเป็นหน่วยงานหนึ่งของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 30 ธันวาคม 2551 จนถึงปัจจุบัน