ผู้ก่อตั้งศรีพัฒน์           กำเนิดของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ นั้น เริ่มต้นในปลายปี พ.ศ.2537 โดย ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ได้รับแนวคิดจาก ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี และได้รับหนังสือชื่อ Managing the Academic Practice : The Two-headed Eagle โดยมี William R. Nicholas เป็นบรรณาธิการ ซึ่งเป็นหนังสือที่กล่าวถึงประวัติการก่อตั้ง Academic Medical Group Practice ในสหรัฐอเมริกา ประวัติของ Faculty Practice Plans ซึ่งพัฒนามาตั้งแต่ ค.ศ.1960 จนถึงปัจจุบัน

           ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี กรรมการสภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เชิญชวนผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้งผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และคณบดีที่เกี่ยวข้องมาให้คำเสนอแนะวิธีดำเนินการ ในปี พ.ศ.2538 หลังจากที่ได้พิจารณาอย่างรอบคอบ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศ.เกียรติคุณ นพ.กำพล กลั่นกลิ่น ได้ตัดสินใจให้ดำเนินการจัดตั้งองค์กรนี้ โดยเชิญ ศ.เกียรติคุณ นพ.อาวุธ ศรีสุกรี และผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ ประชุมวางแผนในการจัดตั้งศูนย์ศรีพัฒน์ ซึ่งชื่อแรกคือ ศูนย์บริการสุขภาพพิเศษฯ ได้มีการยืมเงินลงทุนจากเงินบำรุงโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นจำนวนเงิน 20 ล้านบาท โดยสภามหาวิทยาลัยได้อนุมัติเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2539 ลงนามประกาศเมื่อ วันที่ 22 กรกฎาคม 2539 และเริ่มดำเนินการเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2540 ด้วยจำนวนเตียงผู้ป่วย 50 เตียง