วิสัยทัศน์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศระดับสากล และเป็นหนึ่งในใจของผู้รับบริการ

           


พันธกิจให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากล
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

           


ค่านิยมองค์กร