วิสัยทัศน์ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่เป็นเลิศระดับสากล และเป็นหนึ่งในใจของผู้รับบริการ

           


พันธกิจให้บริการวินิจฉัยโรคและรักษาโรคเฉพาะทางที่ได้มาตรฐานสากล
ภายใต้การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ

           


ค่านิยมองค์กร           


นโยบายคุณภาพเราจะมุ่งมั่นให้บริการทางด้านสุขภาพ ที่มีมาตรฐานคุณภาพระดับสากล และพร้อมส่งมอบบริการที่เป็นเลิศ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับผู้รับบริการ