Health Insurance Service center

งานบริการผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน ( Out-Patient Department and Admission service)

• การตรวจสอบสิทธิเบื้องต้นผู้ป่วยนอก - ผู้ป่วยใน

• บริการตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน บริการวัคซีนตามกรมธรรม์ผู้รับบริการ

• บริการการประสานงานการติดต่อห้องพัก ตามกรมธรรม์ผู้รับบริการ

• การประเมินวงเงินความคุ้มครองค่ารักษา ของกรมธรรม์ผู้รับบริการ

ติดต่อสอบถาม

นางสาววิริญญา มังคลาด

Health service Insurance

โทร : 095-7677375

Line : https://line.me/ti/p/cBRt35vRV8

เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00-20.00 น.


นางสาวสุกัญญา ประทุมวรรณ

UR Nurse

โทร : 053-934551

Line : https://line.me/ti/p/cBRt35vRV8

เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00-20.00 น.


นางสาวเกศสิริ ปิวะศิริ

UR Nurse

โทร : 053-934551

Line : https://line.me/ti/p/cBRt35vRV8

เวลาทำการ ทุกวัน 8.00-20.00 น.งานประเมินค่าใช้จ่าย (Cost estimate)

• บริการประเมินวงเงินการผ่าตัด /หัตถการ ตามกรมธรรม์ผู้รับบริการ

• บริการสอบถามประเมินราคาผ่าตัดหรือหัตถการล่วงหน้า

• บริการประเมินวงเงินการตรวจวินิจฉัยด้วยเครื่องมือพิเศษ เช่น CT Scan, MRI

• การขอตรวจสอบความคุ้มครองและวงเงินการรักษาล่วงหน้ากรณี Day case

ติดต่อสอบถาม

นายกรกฤษฏิ์ เขียวบุตรพิพัฒน์

Estimated Staff

โทร : 063-2328858

Line : https://line.me/ti/p/uUdw0m4sX9

เวลาทำการ : ทุกวัน 08.00-20.00 น.


นางสาวกรรณิการ์ กุลพรม

Estimated Staff

โทร : 063-2328858

Line : https://line.me/ti/p/uUdw0m4sX9

เวลาทำการ : ทุกวัน 8.00-20.00 น.