ค้นหาแพทย์

พญ. ดลฤทัย พุทธวงค์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ฉีดวัคซีนเด็ก
  • ระบบต่อมไร้ท่อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล 2565
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563
  • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2559

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์ต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม
  • วุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ความสูง การเจริญเติบโต การเป็นหนุ่มสาว

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
25 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
26 เมษายน 2567 คลินิกสุขภาพเด็กดี ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ