ค้นหาแพทย์

พญ. เคียงญาดา ยาคล้ายสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตรบัณฑิต, คณะแพทยศาสตร์, มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2555

วุฒิบัตร

  • เวชศาสตร์ครอบครัว, 2558

การศึกษาหลังปริญญา

  • การแพทย์แผนจีน (ฝังเข็ม) กรมแพทย์ทหารบก, 2557

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • การดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคอง
  • การแพทย์ทางเลือก ( ฝังเข็ม, โฮมิโอพาธีร์ )

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อังคาร 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
พุธ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
พฤหัสบดี 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
ศุกร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
อาทิตย์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14:00-15:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17:00-17:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
18:00-18:59 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19:00-20:00 OPD MED1/อายุรกรรม1 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
05 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:59
12 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:59
19 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
19 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
19 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
19 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
19 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:59
20 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
20 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
20 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
20 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
20 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
20 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
21 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
21 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
21 พฤษภาคม 2564 11:00 - 11:59
21 พฤษภาคม 2564 13:00 - 13:59
21 พฤษภาคม 2564 14:00 - 14:59
21 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:00
26 พฤษภาคม 2564 15:00 - 16:59
30 พฤษภาคม 2564 09:00 - 09:59
30 พฤษภาคม 2564 10:00 - 10:59
30 พฤษภาคม 2564 11:00 - 12:00
30 พฤษภาคม 2564 13:00 - 16:00
30 พฤษภาคม 2564 17:00 - 17:59
30 พฤษภาคม 2564 18:00 - 18:59
30 พฤษภาคม 2564 19:00 - 20:00