บริการทางการแพทย์

โรคติดเชื้อ

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน เช่น โรคเอดส์ ( HIV) โรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา มาลาเรีย ไทฟอยด์ พาราไทฟรอยด์ โรคฉี่หนู ฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936909-10 , Call center 053-936900-1