บริการทางการแพทย์

โรคติดเชื้อ

       ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคติดเชื้อ โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อและเวชศาสตร์เขตร้อน เช่น โรคเอดส์ ( HIV) โรคไข้เลือดออก ชิคุนกุนยา มาลาเรีย ไทฟอยด์ พาราไทฟรอยด์ โรคฉี่หนู ฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 2,3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-934613, 053-934434 , Call center 053-936900-1, 065-4724657, 065-4724658