บริการทางการแพทย์

คลินิกตรวจสุขภาพ

        การตรวจสุขภาพ คือ การค้นหาความผิดปกติหรือโรคในระยะเริ่มแรกให้เร็วที่สุด เพื่อที่จะรับมือกับความผิดปกตินั้นตั้งแต่เริ่มแรกและเพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน ควรได้รับการตรวจสุขภาพเป็นประจำทุกปีเพื่อป้องกันและเฝ้าระวังการเกิดโรค หากกรณีที่มีความผิดปกติ หรือมีโรคที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษ ควรมีการตรวจสุขภาพมากกว่า 1 ครั้งต่อปี ภายใต้คำแนะนำของแพทย์ผู้ตรวจ


เปิดให้บริการที่ : ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา

หมายเลขโทรศัพท์ : 053-936700 / 053-934552 , Call center 053-936900-1