ค้นหาแพทย์

นพ. บุญส่ง เกษมพิทักษ์พงค์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2522 - - -
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524 - - -

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล 2526
  • วุฒิบัตร (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป) แพทยสภา 2528
  • หนังสืออนุมัติ (สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว) แพทยสภา 2544

การศึกษาหลังปริญญา

  • A 4 Week Intensive Instructional ( Program in Australian General Practice) Department of General Practice, Monash University), Australia, 18Nov-13Dec 2002

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Holistic care
  • Alternative Medicine

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อังคาร 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พุธ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พฤหัสบดี 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ศุกร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ