ค้นหาแพทย์

ผศ.นพ. บุญส่ง เกษมพิทักษ์พงค์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • วิทยาศาสตร์บัณฑิต (วิทยาศาสตร์การแพทย์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2522
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2524

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลีนิค (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป) มหาวิทยาลัยมหิดล 2526
  • วุฒิบัตร (สาขาเวชปฏิบัติทั่วไป) แพทยสภา 2528
  • หนังสืออนุมัติ (สาขาเวชปฏิบัติครอบครัว) แพทยสภา 2544

การศึกษาหลังปริญญา

  • A 4 Week Intensive Instructional ( Program in Australian General Practice) Department of General Practice, Monash University), Australia, 18Nov-13Dec 2002

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Holistic care
  • Alternative Medicine

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
อังคาร 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
พุธ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
พฤหัสบดี 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
ศุกร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา