ค้นหาแพทย์

นพ. หาญชัย ขลิบเงินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2555

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2558

การศึกษาหลังปริญญา

  • อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2เดือน กรมการแพทย์,กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนพรัตรราชธานี 2556

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อาชีวเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
09:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พฤหัสบดี 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ศุกร์ 09:00-12:00/13:00-16:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00 - 16:00 ศูนย์เวลเนส ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 เมษายน 2567 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ