ค้นหาแพทย์

นพ. หาญชัย ขลิบเงินสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • เวชศาสตร์ครอบครัว

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2555

วุฒิบัตร

  • สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว, ประเทศไทย, 2558

การศึกษาหลังปริญญา

  • อบรมความรู้พื้นฐานด้านอาชีวเวชศาสตร์สำหรับแพทย์ หลักสูตร 2เดือน กรมการแพทย์,กระทรวงสาธารณสุข โรงพยาบาลนพรัตรราชธานี 2556

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อาชีวเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
พุธ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
พฤหัสบดี 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
ศุกร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
14:00-14:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
15:00-16:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
เสาร์ 09:00-09:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
10:00-10:59 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5
11:00-12:00 MED/อายุรกรรม-Excellence ชั้น5

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา
01 มกราคม 2564 09:00 - 09:59
01 มกราคม 2564 10:00 - 10:59
01 มกราคม 2564 11:00 - 12:00
01 มกราคม 2564 13:00 - 13:59
01 มกราคม 2564 14:00 - 14:59
01 มกราคม 2564 15:00 - 16:00
02 มกราคม 2564 09:00 - 09:59
02 มกราคม 2564 10:00 - 10:59
02 มกราคม 2564 11:00 - 12:00