ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การตรวจตาสำคัญอย่างไร ทำไมต้องตรวจการตรวจตาสำคัญอย่างไร ทำไมต้องตรวจ

นพ.ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี

จักษุแพทย์

PI-IMC-385-R-00

อนุมัติวันที่ 24 มีนาคม 2565        นอกจากการตรวจสุขภาพร่างกายเป็นประจำแล้ว การตรวจสุขภาพตาก็มีความสำคัญไม่น้อยกว่ากัน ด้วยเพราะอายุที่มากขึ้น ส่งผลให้อวัยวะหลายอย่าง เริ่มทำงานลดลงหรืออาจกล่าวได้ว่ามีความเสื่อมตามวัย โดยเฉพาะการมองเห็น จึงเป็นเหตุผลที่ว่าทำไมจึงต้องมีการตรวจสุขภาพตา รวมทั้งผู้ที่มีโรคประจำตัวบางอย่าง เช่น โรคเบาหวาน ที่ต้องมีการเฝ้าระวังเพื่อไม่ให้เกิดโรคแทรกซ้อน เช่น เบาหวานขึ้นตา ซึ่งอาจมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียการมองเห็นแบบถาวรได้


นพ.ธนภัทร เชาว์วิศิษฐ์เสรี จักษุแพทย์ ให้คำแนะนำว่า การตรวจตา มีวัตถุประสงค์เพื่อตรวจค้นหาโรคทางตาที่พบบ่อย ซึ่งอาจนำไปสู่การสูญเสียสายตาทั้งชั่วคราวและถาวร โดยโรคทางตาบางโรคอาจไม่มีอาการแสดงในระยะเริ่มต้น ดังนั้น การตรวจสุขภาพตาอย่างสม่ำเสมอแม้ยังไม่มีอาการผิดปกติ จะสามารถทำให้ตรวจพบโรคตาตั้งแต่ยังไม่มีหรือมีอาการเพียงเล็กน้อยได้การตรวจตา


การวัดระยะการมองเห็น (Visual Acuity) คือ การตรวจประเมินเบื้องต้นของความสามารถในการมองเห็น เพื่อเป็นข้อมูลเปรียบเทียบความสามารถในการมองเห็นแต่ละครั้ง โดยจะทำการวัดระยะการมองเห็นก่อนการเข้าตรวจกับจักษุแพทย์ ซึ่งการวัดระยะการมองเห็นนี้ ถือเป็นการชี้วัดความคมชัดในการมองเห็นของผู้ป่วย


การวัดค่าสายตา สั้น ยาว เอียง (Auto refraction) คือ การตรวจวัดค่าสายตา เพื่อคัดกรองภาวะสายตาผิดปกติ เช่น สายตาสั้น ยาว หรือเอียง เพื่อวางแผนการแก้ไขให้ผู้ที่มีปัญหาดังกล่าว กลับมามองเห็นชัด เช่น การวัดและต่อประกอบแว่นสายตา การใส่คอนแทคเลนส์ หรือการผ่าตัดแก้ไขค่าสายตา เป็นต้น


การตรวจคัดกรองตาบอดสี (Color test) คือ การทดสอบการมองเห็นสี หากเกิดความผิดปกติที่เส้นประสาทตา หรือจอประสาทตา อาจทำให้ระดับการมองเห็นสีลดลง ในปัจจุบันการตรวจคัดกรองตาบอดสีมีประโยชน์ในหลายด้าน ไม่ว่าจะเป็นการตรวจเพื่อใช้ทางการเรียน การประกอบอาชีพที่ต้องมีการมองเห็นสีในระดับปกติ รวมถึงการทำใบขับขี่ เป็นต้น


การตรวจวัดความดันลูกตา (Tonometer) คือ การวัดความดันของเหลวภายในลูกตา ซึ่งเป็นค่าความดันที่เกิดจากความสมดุลระหว่างการสร้างของเหลวภายในลูกตาและการระบายของเหลวในลูกตา เพื่อใช้ประเมินความเสี่ยงของโรคต้อหิน โรคที่มีการอักเสบภายในลูกตาซึ่งทำให้ความดันลูกตาเปลี่ยนแปลงจากปกติ


การตรวจลานสายตา (Visual field) คือ การตรวจการมองเห็นภาพทั้งหมดที่ตามองเห็นได้ เพื่อดูว่ามีการสูญเสียหรือบกพร่องในการมองเห็นที่ตำแหน่งใดหรือไม่ หรือมีโรคที่ทำให้ลานสายตาผิดปกติ หรือความสามารถในการมองเห็นแคบลงได้ เช่น โรคต้อหิน โรคจอประสาทตาเสื่อม เป็นต้น


โดยสรุปแล้วการตรวจตาจะช่วยให้จักษุแพทย์ตรวจพบปัญหาทางตาเพื่อวางแผนการดูแลอย่างเหมาะสม ฟื้นฟูการมองเห็น พัฒนาคุณภาพชีวิต และช่วยในการวางแผนคัดกรองสุขภาพตา สำหรับผู้ป่วยเองและครอบครัวต่อไปในอนาคต