ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ต้อหิน ไม่รีบรักษา เสี่ยงสูญเสียการมองเห็น