ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ผู้ป่วยเบาหวานกับโควิด-19อ.พญ.พิธพร วัฒนาวิทวัส

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านต่อไร้ท่อ เบาหวาน ไทรอยด์

รหัสเอกสาร PI-IMC-310-R-00

อนุมัติวันที่ 28 มกราคม 2564


        จากสถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ที่พบผู้ติดเชื้อเพิ่มมากขึ้นและขยายวงกว้างในทุกพื้นที่ของประเทศ ทำให้หลายจังหวัดมีมาตรการควบคุมและเฝ้าระวังอย่างเข้มงวด เนื่องจากพบว่าผู้ป่วยอาจมีอาการเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีอาการเลย และได้รับเชื้อผ่านการพูดคุย ไอ จาม หรือสัมผัส โดยอาการเกิดหลังได้รับเชื้อ 3-7 วัน แต่อาจฟักตัวได้ถึง 14 วัน จึงต้องมีการกักตัวผู้ที่ติดเชื้อ ไม่ให้แพร่กระจายเชื้อ ประมาณ 14 วัน ซึ่งผู้สูงอายุหรือผู้มีโรคร่วม เช่น โรคเบาหวาน โรคหัวใจ หรือหอบหืด ควรระมัดระวังเป็นพิเศษ เพราะอาจเกิดอาการรุนแรงได้มากขึ้นผู้ป่วยเบาหวานกับโควิด-19


        สำหรับผู้ป่วยเบาหวาน ถือเป็นกลุ่มเสี่ยงที่เมื่อติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการรุนแรงมาก เนื่องจากการคุมระดับน้ำตาลในเลือดจะผันผวนและควบคุมได้ยาก รวม ทั้งการมีภูมิคุ้มกันที่ต่ำลง ส่งผลทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนจากโรคเบาหวาน ทำให้ติดเชื้อได้ง่ายขึ้น และเชื้อจะเจริญเติบโตได้ดีในภาวะที่มีน้ำตาลในเลือดสูง ซึ่งการติดเชื้อทุกชนิดสามารถเพิ่มระดับน้ำตาลในเลือด และทำให้ร่างกายขาดน้ำได้

 ควรปฏิบัติตัวอย่างไร ให้ห่างไกลโควิด


- ล้างมือบ่อยๆ ด้วยนํ้าและสบู่นานอย่างน้อย 20 วินาที หรือล้างด้วยแอลกอฮอล์เจล กรณีที่ไม่สามารถล้างมือด้วยน้ำได้- หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสบริเวณใบหน้า- รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สะอาด อาหารที่ปรุงสุก และใช้ช้อนส้อม แก้วน้ำ ของตัวเอง (ไม่ใช้รวมกับผู้อื่น)- ดื่มน้ำให้เพียงพอและบ่อยขึ้น เพื่อป้องกันการขาดน้ำ- สำรองอาหารประเภทน้ำตาล สำหรับการแก้ไขภาวะน้ำตาลต่ำได้ทันท่วงที- พักผ่อนให้เพียงพอ- หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน หรือพบปะผู้ที่มีอาการเสี่ยง หากเลี่ยงไม่ได้ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา- เว้นระยะห่างระหว่างกันอย่างน้อย เมตร- รับประทานยาตามแพทย์สั่ง ไม่ควรหยุดยาเอง- หากต้องกักตัว ควรเตรียมยารักษาเบาหวานให้เพียงพอ เพื่อการรักษาอย่างต่อเนื่อง- วัดอุณหภูมิร่างกาย เพื่อเช็คภาวะไข้ รวมทั้งควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดให้อยู่ในช่วง 80-180 มก./ดล.- หากมีไข้ ไอ เจ็บคอ จมูกไม่ได้กลิ่น ลิ้นไม่รับรส หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หายใจลำบาก ให้เข้ารับการตรวจที่โรงพยาบาลโดยไม่ปกปิดประวัติ- บันทึกไทม์ไลน์เพื่อตรวจสอบ หากมีกรณีอยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือเข้าข่ายกลุ่มผู้ติดเชื้อ- ควรมีผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด หรือสามารถติดต่อญาติได้ในกรณีมีเหตุฉุกเฉิน


 


ข้อมูลอ้างอิง

- Thitinun . เบาหวานกับโควิด . สมาคมโรคเบาหวานแห่งประเทศไทย . แหล่งข้อมูล : https://www.dmthai.org/index.php/knowledge/for-normal-person/health-information-and-articles/health-information-and-articles-2563/1003-covid-19-and-diabetes. ค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564 .


- ศูนย์เบาหวานศิริราช . สถานการณ์โควิด 19 และแนวทางการปฏิบัติตนของผู้เป็นเบาหวานและบุคคลทั่วไป . คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล . แหล่งข้อมูล : https://si.mahidol.ac.th/TH/division/diabetes/admin/download_files/54_44_1.pdf . ค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564.


- กองสุขศึกษา . (พ.ศ.2563) . คำแนะนำผู้ป่วยเบาหวาน ห่างไกลเชื้อโควิด-19 . คลังความรู้สุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข . แหล่งข้อมูล : http://healthydee.moph.go.th/view_article.php?id=751 . ค้นเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2564.