ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

การตรวจเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ เพื่อการคัดกรองมะเร็งปอด