ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ในสถานการณ์โรคระบาด covid-19 จัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้รับบริการเดิม


เพื่อความปลอดภัยของผู้รับบริการในสถานการณ์โรคระบาด covid-19


ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


ได้จัดบริการส่งยาทางไปรษณีย์สำหรับผู้รับบริการเดิม โดยมีขั้นตอน ดังนี้


1. ผู้รับบริการลงทะเบียนผ่าน 
http://sriphat.med.cmu.ac.th/MRC/2. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่


3. ผู้รับบริการชำระเงินออนไลน์ ธนาคารไทยพาณิชย์ เลขบัญชี 566-5198-028 หรือ สแกน QR Code


4. ส่งหลักฐานการชำระเงิน ผ่านช่องทาง Line ของศูนย์ศรีพัฒน์ฯ


5. ศูนย์ศรีพัฒน์ฯ จัดส่งยาทางไปรษณีย์


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Call center 053-936900-1


หมายเหตุ

– เฉพาะผู้ป่วยที่มีอาการคงที่ ไม่มีการเปลี่ยนยา ยกเว้นแพทย์เปลี่ยนยาและแจ้งผู้ป่วยรับทราบแล้ว รวมทั้งผู้ป่วยมียาเดิมเหลืออยู่ไม่น้อยกว่า 5 วัน


- กรณียาเสพติด,ยาแช่เย็น,ยาเคมีบำบัด,ยาน้ำ,ยาฉีด, หรือวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ประเภท 2 ไม่สามารถใช้บริการส่งยานี้ได้