ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

ทารกตัวเหลือง


ห้องทารกแรกเกิด 

รหัสเอกสาร PI-IMC-085-R-00

อนุมัติวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562