ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา (แผ่นพับอังกฤษ)คำแนะนำเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวสำหรับผู้ป่วยผ่าตัดตา แผ่นพับอังกฤษ

Instructions for eye surgery patients

รศ.พญ.ภารดี คุณาวิศรุต