ความรู้จากแพทย์ศรีพัฒน์

PHR : Personal Health Record ระบบข้อมูลสุขภาพส่วนบุคคล