บริการทางการแพทย์

โรคเลือด

       บริการตรวจวินิจฉัยและรักษาผู้ป่วยที่มีความผิดปกติและปัญหาเกี่ยวกับโรคเลือดทุกชนิด โดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านโรคเลือดเช่น โรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวหรือโรคมะเร็งชนิดต่างๆที่เกี่ยวข้องกับเม็ดเลือดโรคเลือดและโรคซีดจากสาเหตุต่างๆ เช่น ธาลัสซีเมียโรคโลหิตจางทุกชนิดหรือความผิดปกติของปัจจัยต่อการแข็งตัวของเลือดฯลฯ


เปิดให้บริการที่ : 13 อาคารศรีพัฒน์ฯ

หมายเลขโทรศัพท์ : 13th floor, Sriphat building