ค้นหาแพทย์

พญ. ทรรศลักษณ์ ทองหงษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

การศึกษาหลังปริญญา

  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:00-14:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา