ค้นหาแพทย์

นพ. ฉัตรดนัย อัครภาส



สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ภูมิแพ้ ไซนัส

ภาษา

การศึกษา

  • ปริญญาตรี แพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2561

วุฒิบัตร

  • โสต ศอ นาสิกวิทยา

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • นาสิกวิทยาและภูมิแพ้

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00 - 20:00 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
07 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
12 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
19 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์