ค้นหาแพทย์

นพ. รุ่งเกียรติ จางไววิทย์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ศัลยกรรมตกแต่งรอบดวงตา, เปลือกตา, เบ้าตาและท่อน้ำตา, ตาปลอม

ภาษา

  • ภาษาไทย, ภาษาอังกฤษ

การศึกษา

  • ปริญญาทางการแพทย์ แพทยศาสตรบัณฑิต (พ.บ.) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2545

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาจักษุวิทยา, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

การศึกษาหลังปริญญา

  • Fellowship training in Orbital and Ophthalmic Plastic and Reconstructive Surgery

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ผ่าตัดแก้ไขท่อน้ำตา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 20:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00 - 12:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
15 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
16 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์