ค้นหาแพทย์

นพ. พิชญ์ อุปพงศ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • กระจกตาและผ่าตัดแก้ไขสายตา ต้อกระจก

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

 • ประกาศนียบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม อนุสาขากระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตา, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
 • Certificate: Advanced Examination in Ophthalmology, The International Council of Ophthalmology, USA
 • วุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาวิชาจักษุวิทยา, ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

การศึกษาหลังปริญญา

 • ประกาศนียบัตรการฝึกอบรมแพทย์เฉพาะทางต่อยอดอนุสาขากระจกตา โรคตาภายนอก และการผ่าตัดแก้ไขสายตา, คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 • ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงสาขาจักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • โรคตาแห้ง
 • โรคเปลือกตาอักเสบ
 • โรคติดเชื้อ
 • ต้อกระจก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 09:00 - 12:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
14 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์