ค้นหาแพทย์

ทพ. สุรพงศ์ จินตนาภรณ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมบูรณะ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2002

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมบูรณะ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ.2548

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
เสาร์ 08:00 - 15:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ