ค้นหาแพทย์

ทพ. วรุตม์ ตรีบุรุษสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ภาษาไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2549

วุฒิบัตร

  • 2553-2556 ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง สาขา ทันตแพทยศาสตร์ (ทันตกรรมประดิษฐ์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ