ค้นหาแพทย์

ทพญ. วิศนี เจียมหาทรัพย์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ภาษาไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ วิทยาลัยทันตแพทยศาสตร์และคลินิกทันตกรรม มหาวิทยาลัยไอโอว่า สหรัฐอเมริกา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ