ค้นหาแพทย์

ทพญ. ณัฐกานต์ ธรรมวาทะเสรีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ผ่าตัดเล็กในช่องปาก
  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ภาษาไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017

วุฒิบัตร

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 1) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม
อาทิตย์ 13:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ