ค้นหาแพทย์

ทพญ. ศรัณภัสร์ แมนสุมิตร์ชัยสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ภาษาไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2550

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตร การศึกษาต่อเนื่องสาขาทันตกรรมรากเทียม และดิจิทัล ศูนย์ความเป็นเลิศทางทันตกรรมรากเทียม คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย
  • 2563 ประกาศนียบัตรบัณฑิตทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ ทันตกรรมทั่วไปขั้นสูง คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ประเทศไทย

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม
อังคาร 13:00 - 15:00 คลินิกทันตกรรม
ศุกร์ 13:00 - 14:59 คลินิกทันตกรรม
เสาร์ 08:30 - 12:00 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
06 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
08 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
09 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
12 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
13 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
15 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม
16 เมษายน 2567 คลินิกทันตกรรม