ค้นหาแพทย์

ทพ. วิทวัส ผลดีสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมทั่วไป
  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ภาษา

  • ภาษาไทย

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2017
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาทันตกรรมทั่วไป คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์ (Prosthodontics)

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 16:00 - 18:59 คลินิกทันตกรรม
อังคาร 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ