ค้นหาแพทย์

ทพ. ปรินทร์ เจียระนันท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์
  • ทันตกรรมทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต (ท.บ.) คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2017
  • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วท.ม.) สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2022

วุฒิบัตร

  • 2565 วุฒิบัตร สาขาทันตกรรมประดิษฐ์ คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประเทศไทย

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • ทันตกรรมประดิษฐ์

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 08:00 - 11:59 คลินิกทันตกรรม
ศุกร์ 13:00 - 18:59 คลินิกทันตกรรม
เสาร์ 17:00 - 19:59 คลินิกทันตกรรม

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ