ค้นหาแพทย์

รศ.พญ. ภัทราพร ตาเจริญเมืองสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

ภาษา

การศึกษา

  • โรคระบบการหายใจ และภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • เวชบำบัดวิกฤต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • certificate thoracic oncology and interventional respirology certificate thoracic oncology and interventional respirology McGill University
  • Certificate Respiratory Research Certificate Respiratory Research McGill University

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 16:00 - 18:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ