ค้นหาแพทย์

พญ. วิมาลา วิวัฒน์มงคลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539 - - -

วุฒิบัตร

  • อายุรศาตร์ทั่วไป (2540-2543)
  • อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด (2544-2545)

การศึกษาหลังปริญญา

  • -

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
  • พิษวิทยาด้านผลกระทบของเคมีเกษตรต่อสุขภาพ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 10:00 - 12:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อังคาร 10:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00 - 16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
พุธ 10:00 - 12:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พฤหัสบดี 10:00 - 12:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
ศุกร์ 13:00 - 16:00 คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13:00 - 16:00 คลินิกบริการส่วนหน้า ชั้น 1 อาคารศรีพัฒน์
09:30 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 10:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
อาทิตย์ 10:00-12:00/13:00-16:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกตรวจสุขภาพ ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
13 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
14 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
15 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
16 เมษายน 2567 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ