ค้นหาแพทย์

พญ. วิมาลา วิวัฒน์มงคลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ,จีน,ญี่ปุ่น

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, 2539

วุฒิบัตร

  • อายุรศาตร์ทั่วไป (2540-2543)
  • อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด (2544-2545)

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • อายุรศาสตร์หัวใจและหลอดเลือด
  • พิษวิทยาด้านผลกระทบของเคมีเกษตรต่อสุขภาพ

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-09:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:00-13:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
14:00-14:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
15:00-16:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
อังคาร 09:00-09:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
พุธ 09:00-09:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:00-13:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
14:00-14:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
15:00-16:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
พฤหัสบดี 09:00-09:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
13:00-13:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
14:00-14:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
15:00-16:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
ศุกร์ 09:30-10:29 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10:30-12:00 OPD MED2/อายุรกรรม2 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
13:00-16:00 ตรวจสุขภาพ-Excellence ชั้น5
13:00-13:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
13:00-13:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
14:00-14:59 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
14:00-14:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
15:00-16:00 Frontier Clinic/คลินิกบริการส่วนหน้า
15:00-16:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
เสาร์ 09:00-09:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
อาทิตย์ 10:00-10:59 Cardiac Center-Excellence ชั้น9
11:00-12:00 Cardiac Center-Excellence ชั้น9

ตารางงดออกตรวจ

วัน เวลา