ค้นหาแพทย์

พญ. อรณิสา นาเนกรังสรรค์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

 • น้ำวุ้นตา จอประสาทตา และต้อกระจก

ภาษา

 • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

 • แพทยศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับหนึ่ง เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
 • อนุมัติบัตรแสดงความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาวิชา จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2561
 • ประกาศนียบัตรความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยา สาขาวิชา จอตาและวุ้นตา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563
 • Postdoctoral Fellowship in Ophthalmology Retina Wilmer Eye Institute, Johns Hopkins University, USA 2564
 • Clinical Research Fellow Retinal imaging and advanced technologies Doheny Eye Institute, University of California-Los Angeles, USA 2565

วุฒิบัตร

 • ประกาศนียบัตรความรู้ความชานาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมอนุสาขาจักษุวิทยา สาขาวิชา จักษุวิทยา (จอตาและวุ้นตา)

การศึกษาหลังปริญญา

 • Postdoctoral Fellowship in Ophthalmology-Retina (USA)
 • Clinical Research Fellow in Retina and Retinal Imaging (USA)

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

 • จอตาและวุ้นตา
 • ภาพถ่ายจอตา
 • โรคจอตาที่ซับซ้อน
 • ต้อกระจก

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
ศุกร์ 09:00-12:00/16:00-19:00 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
12 เมษายน 2567 คลินิกจักษุ ชั้น 6 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์