ค้นหาแพทย์

นพ. ธีรพัฒน์ ตันพิริยะกุลสาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • กระดูกและข้อ

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2556
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2563

วุฒิบัตร

  • ออร์โธปิดิกส์
  • ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อสะโพก และเข่า

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • Hip and Knee Reconstruction Surgery

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
พุธ 13:00 - 15:59 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อาทิตย์ 13:00 - 15:59 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 7 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
03 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
07 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
10 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
17 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
21 เมษายน 2567 คลินิกกระดูกและข้อ ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์