ค้นหาแพทย์

ผศ.ดร.พญ. วรางคณา อาภรณ์ชยานนท์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • หูคอจมูกทั่วไป

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • วท.บ., พ.บ.,ว.ว.โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา

วุฒิบัตร

  • Certificate in Allergy,Nippon medical school,Japan

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันวิทยา

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
อาทิตย์ 17:00 - 19:00 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ
07 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
14 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
28 เมษายน 2567 คลินิกหู คอ จมูก ชั้น 5 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์