ค้นหาแพทย์

นพ. ศุภเดช สุจริตรักษ์สาขาวิชาที่เชี่ยวชาญ

  • โรคหัวใจและหลอดเลือด

ภาษา

  • ไทย,อังกฤษ

การศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1 เหรียญทอง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , 2543

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ ,2547
  • อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , 2550
  • อนุสาขาหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ , 2552

การศึกษาหลังปริญญา

  • อายุรศาสตร์ และ อายุรศาสตร์โรคหัวใจ , คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุสาขาหัตถการขยายหลอดเลือดหัวใจ , คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

แขนงที่สนใจเป็นพิเศษ

  • General and Intervention cardiology

ตารางออกตรวจ

วัน เวลา สถานที่
จันทร์ 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
อังคาร 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
พุธ 09:30-10:59/11:00-12:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ
พฤหัสบดี 09:00-12:00/13:00-15:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
ศุกร์ 09:00 - 12:00 คลินิกอายุรกรรม ชั้น 3 อาคารผู้ป่วยนอกศูนย์ศรีพัฒน์
เสาร์ 08:30 - 12:00 ศูนย์โรคหัวใจ ชั้น 9 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ

ตารางงดออกตรวจ

วันที่งดออกตรวจ สถานที่งดออกตรวจ